Papiery wartosciowe

PAPIERY WARTOŚCIOWE Papier wartościowy- szczególny dokument stwierdzający istnienie określonego prawa majątkowego w taki sposób, że posiadanie dokumentu jest niezbędną przesłanką realizacji zawartego w nim prawa. Rodzaje papierów wartościowych: 1. według rodzaju prawa zawartego w dokumencie: zawierające prawo do towaru- kwit… Czytaj dalej

SEGMENTY RYNKU FINANSOWEGO

SEGMENTY RYNKU FINANSOWEGO 1.kryterium: podmiot dokonywanych transakcjiRynek kapitału pożyczkowego – wiąże się z korzystaniem kapitału obcego w określonym czasie oraz pożyczanie czasowo wolnych środków pieniężnychRynek tytułów własnościowych – wiąże się z transferem praw własnościowych, zmianą struktury własności podmiotu z uwzględnieniem… Czytaj dalej

Zasady opracowywania i uchwalania budżetu

Zasady opracowywania i uchwalania budżetu Budżet państwa – podstawowe pojęcia. Budżet państwa jest najwyższej rangi planem finansowym polityki państwa oraz narzędziem polityki społecznej. Jest to zestawienie prognozowanych na następny rok budżetowy dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów:– organów władzy… Czytaj dalej

Banki w Polsce

Banki w Polsce Istotą działalności banku jest przyjmowanie pieniędzy klientów, które podlegają zwrotowi, oraz udzielanie kredytów na własny rachunek.Polskie prawo bankowe określa banki jako samodzielne, samofinansujące się i posiadające osobowość prawną jednostki gospodarcze, które działają na podstawie tejże ustawy i… Czytaj dalej

OUTSOURCING

OUTSOURCING Outsourcing jest interesującą koncepcją zarządzania, która pojawiła się w latach osiemdziesiątych, ale tak naprawdę była już znana wcześniej. Pojęcie outsourcingu wywodzi się z połączenia dwóch słów angielskich: outside – zewnętrzny, zewnątrz, od zewnątrz i resource – zasoby , zapasy,… Czytaj dalej

Budżet gminy

Budżet gminy1. Budżet jednostki samorządu terytorialnego – podstawowe pojęcia. Budżet gminy jest rocznym planem finansowym dochodów i wydatków oraz przychodów i wydatków jednostki samorządu terytorialnego, przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych itp. Jest uchwalany w formie uchwały budżetowej. Konstrukcja… Czytaj dalej

ROZLICZENIA GOTÓWKOWE

Rozliczenia pieniężne (gotówkowe i bezgotówkowe)Rozliczenia pieniężne polegają na przemieszczaniu zasobów pieniężnych w postaci strumieni pieniężnych. Podmioty gospodarcze z innymi podmiotami rozliczają się w formie gotówkowej, bądź bezgotówkowej.I. ROZLICZENIA GOTÓWKOWE.Rozliczenia gotówkowe dokonywane są za pośrednictwem kasy. Obrót gotówkowy jest realizowany przez… Czytaj dalej

Obligacje

Obligacje Podstawowe informacje o obligacjachObligacja jest to papier wartościowy (instrument finansowy), w którym jedna strona, zwana emitentem obligacji, stwierdza, że jest dłużnikiem drugiej strony , zwanej obligatariuszem (właścicielem obligacji) i zobowiązuje się wobec niego do wykupu obligacji. Emisja obligacji jest… Czytaj dalej

Podstawy finansów

Finanse to stosunki ekonomiczne polegające na gromadzeniu oraz podziale zasobów pieniężnych. Ponieważ poprzez podział i gromadzenie środków pieniężnych następuje podział produktu społecznego finanse nazywamy formą podziału produktu społecznego. Nie zaliczamy do nich zjawisk, przy których nie dochodzi do powstawania lub… Czytaj dalej

Zabezpieczenie przy zastosowaniu kontraktu futures

Zabezpieczenie przy zastosowaniu kontraktu futures.Kontrakty futures mogą być wykorzystywane w celach spekulacyjnych, arbitrażowych oraz zabezpieczających (hedging). W celach zabezpieczających stosowane są w dwóch wersjach; przez zajęcie pozycji długiej lub zajęcie pozycji krótkiej. Zabezpieczenie przez zajęcie pozycji krótkiej(przykład)Załóżmy, że na początku… Czytaj dalej