RACHUNEK KOSZTÓW

RACHUNEK KOSZTÓW Rachunek kosztów – proces ustalania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, polegającej na wytwarzaniu wyrobów, świadczeniu usług i wykonywaniu funkcji.Możemy mówić o:a) przedmiocieKoszty prowadzenia działalności gospodarczej wymagającej wykorzystania zasobów majątkowych przedsiębiorstwa i pracy ludzkiej, a więc koszty ponoszone przy wytwarzaniu… Czytaj dalej

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Ewidencja akcji u emitenta i akcjonariusza.Akcja – dokument stwierdzający udział jego posiadacza w kapitale spółki akcyjnej. Wraz z nabyciem akcji jej nabywca nabywa prawa do: udziału w zyskach spółki akcyjnej (dywidenda), części majątku spółki w przypadku jej likwidacji,… Czytaj dalej

Rachunkowość – definicje

RACHUNKOWOŚĆ Rachunkowość – to proces identyfikacji, pomiaru, rejestracji, przetwarzania i raportowania ekonomicznych informacji dla celów podejmowania decyzji w formie sprawozdań finansowych.Rachunkowość finansowa – ogniskuje się na specyficznych potrzebach zewnętrznych decydentów takich jak: akcjonariusze, dostawcy, banki, instytucje rządowe, służy zewnętrznym użytkownikomSystem… Czytaj dalej

Rachunkowość – mini słownik

Akcja – papier wartościowy dokumentujący prawo współwłasności do kapitału spółki akcyjnej, uprawniający do partycypacji w jej zyskach w formie tzw. dywidendy oraz do majątku spółki – w razie jej likwidacji.Akredytywa – forma rozliczeń bezgotówkowych stosowana w obrocie krajowym i zagranicznym,… Czytaj dalej

Rachunkowość

Kapitał-kategoria finansowa, ekonomiczna, znaczenie makroekonomiczne.Podmiotowe ujęcie kapitału: k. bankowy; przedsiębiorstwa; funduszy powierniczych; ludzki (nie jest ujęciem podmiotowym).Kapitał przedsiębiorstwa-[źródła finansowania aktywów (kapitał w przeds.)]; wartość posiadająca zdolność do wzrostu (uzyskuje tę zdolność w procesie inwestowania); występuje w postaci finansowej (pasywa); jako… Czytaj dalej

Rachunkowość – zasady i definicje

Tradycyjne ujęcie rachunkowościRachunkowość jest szczególnym rodzajem jednostkowej ewidencji gospodarczej. Stanowi ona system ciągłego w czasie ujmowania, grupowania, prezentowania i interpretowania wyrażanych w pieniądzu i bilansujących się ogólnych i szczególnych danych liczbowych o działalności gospodarczej i sytuacji majątkowych jednostki gospodarczej.Przyjmując, że… Czytaj dalej

Podmioty i przedmiot rachunkowości bankowej

Podmioty i przedmiot rachunkowości bankowej1.1 Podmioty rachunkowości bankowejBank – osoba prawna utworzona zgodnie z przepisami ustaw, działająca na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki pieniężne pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym (ustawa).Przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega na udzielaniu… Czytaj dalej

Aktywa banku i ich ewidencja

Aktywa banku i ich ewidencja 3.1 Klasyfikacja aktywów bankowych Ze względu na wagę zagadnienia oraz specyfikę prowadzonej działalności, klasyfikacja aktywów banków znalazła swoje odzwierciedlenie w ustawie z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z… Czytaj dalej

Pasywa banku i ich struktura

Pasywa banku i ich struktura 4.1 Struktura pasywów banku Stosownie do ustaleń zawartych w załączniku Nr 2 do ustawy o rachunkowości, banki maja obowiązek prezentowania w bilansie pasywów w następującym układzie: 1. Zobowiązania wobec Banku centralnegoDo pasywów wykazywanych w tej… Czytaj dalej

Rachunkowość zarządcza

1) Jeżeli cena wyrobu wynosi 15zł, koszty jednostkowe zmienne stanowią 60% ceny wyrobu, miesięczne koszty stałe = 30.000zł a roczny plan produkcji i sprzedaży 120.000szt. wyrobów , to jaki jest współczynnik bezpieczeństwa przyjętego planu?Dane: b=15zł, a=60% c.wyrobu = 9zł, c=30.000miesięczne… Czytaj dalej