Robert Schuman – zyciorys jednego z ojców Unii Europejskiej.

Robert Schuman – życiorys jednego z ojców Unii Europejskiej. Matka Roberta Schumana pochodzi z Luksemburga, zaś jego ojciec, Jean-Pierre Schuman jest Francuzem, urodzony w roku 1837 w małym miasteczku w Lotaryngii francuskiej i starszy od matki o 27 lat. Ojciec… Czytaj dalej

Euro – wprowadzenie i zasady działania

Euro – wprowadzenie i zasady działania 1. Czyje jest euro? Euro jest walutą Unii Gospodarczej i Walutowej – UGW (Economic and Monetary Union – EMU), która została utworzona 1 stycznia 1999 r. w ramach Unii Europejskiej (UE). Podstawą prawną ustanowienia… Czytaj dalej

Fundusze strukturalne UE

Fundusze strukturalne UE Pomoc zagraniczna to przekazanie określonych zasobów (pieniędzy, wiedzy, towaru, sprzętu wojskowego), które nie wynikają z działania rynku. Cechą charakterystyczną takiej pomocy jest jej przepływ międzynarodowy. Rozwój gospodarczy poszczególnych krajów na świecie jest bardzo zróżnicowany. Chociaż krajów rozwiniętych… Czytaj dalej

Fundusze UE

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzy dostęp do funduszy strukturalnych. Są to trzy fundusze, którymi zawiaduje Komisja Europejska – Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji dla Rolnictwa, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny. Cele tych funduszy zostały określone w Jednolitym… Czytaj dalej

Jak funkcjonuje Unia Europejska

Jak funkcjonuje Unia Europejska Unię Europejską tworzy obecnie piętnaście państw, które zachowują swoją suwerenność i są pełnoprawnymi podmiotami prawa międzynarodowego. Państwa te, decydując się na członkostwo we Wspólnotach Europejskich, dobrowolnie przekazały część swoich kompetencji ponadnarodowym organom wspólnotowym.Funkcjonowanie i rozwój Wspólnot… Czytaj dalej

SYSTEM GATT

SYSTEM GATT W 1947 r. podpisany został Układ Ogólny w sprawie Taryf i Handlu (General Agreement on Tariffs and Trade). Jest to wielostronny traktat zawierający kodeks postępowania w światowej wymianie handlowej. Ponadto GATT stanowi międzynarodowe forum, na którym poszczególne kraje… Czytaj dalej

Historia Unii Europejskiej

Historia Unii Europejskiej Unia Europejska stanowi ukoronowanie półwiecza procesów integracyjnych w Europie. Traktat z Maastricht zawarty 7 lutego 1992 r., który powołał ją do życia, nie pozbawił osobowości prawnej istniejących uprzednio trzech Wspólnot Europejskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Europejskiej Wspólnoty Węgla… Czytaj dalej

Instytucje Wspólnot Europejskich

Instytucje Wspólnot Europejskich Układ instytucjonalny Wspólnot Europejskich wywodzi się z sytemu demokratycznego przyjętego przez ich państwa członkowskie. Jednostkowe rozwiązania i kompetencje poszczególnych organów są wprawdzie w skali wspólnotowej inne niż w skali narodowej, ale zachowano podstawową dla systemu demokratycznego zasadę… Czytaj dalej

INTERWENCJONIZM W UNII EUROPEJSKIEJ

INTERWENCJONIZM W UNII EUROPEJSKIEJPierwsze kroki na rzecz budowy Unii Ekonomicznej i Walutowej zostały podjęte przez Wspólnotę Europejską (WE) już w 1969 r. , tuż po zakończeniu budowy Unii Celnej. Istotnymi przedsięwzięciami w tym kierunku były : Plan Wernera (1971r.) ,… Czytaj dalej

Jakie są wady i zalety wejścia Polski do Uni Europejskiej

Jakie są wady i zalety wejścia Polski do Uni Europejskiej Integracja z Unią Europejską leży w polskim interesie narodowym i powinna zajmować priorytetowe miejsce w polskiej polityce zagranicznej. Korzyści jakie będziemy mogli czerpać z tego, że jesteśmy pełnoprawnym członkiem wspólnoty… Czytaj dalej