Postępowanie apelacyjne

POSTĘPOWANIE APELACYJNE FUNKCJEFunkcją Zasadniczą tego postępowania jest funkcja kontrolna, bezpośrednio w stosunku do postępowania głównego, a pośrednio w stosunku do postępowania przygotowawczego.Funkcja kontrolna przejawia się w:– badaniu prawidłowości zaskarżonego wyroku– podejmowaniu decyzji zmierzających do korekty stwierdzonych uchybieńPostępowanie apelacyjne spełnia trzy… Czytaj dalej

Postępowanie wykonawcze

POSTEPOWANIE WYKONAWCZE FUNKCJE Postępowanie wykonawcze spełnia dwie funkcje:1. egzekucyjną – polegającą na wykonywaniu prawomocnych wyroków skazujących oraz podejmowaniu niezbędnych korektur w czasie tego postępowania2. likwidacyjną – polegająca na prawnym usuwaniu skutków skazania lub łagodzeniu jego efektów PORZĄDEK CZYNNOŚCI – czynności… Czytaj dalej

Powiat samorządowy

Powiat samorządowy a/ Definicja powiatu – przepisy ogólne. Powiat odgrywał w naszej historii bardzo ważną rolę. Działał on już od 1565 r. i był powoływany i likwidowany. W historii międzywojennej samorząd powiatowy został wprowadzony w 1919 r. jednak tymczasowo. Dopiero… Czytaj dalej

Powstanie wspólnot europejskich

Powstanie wspólnot europejskich -Zurych – 19.09.1946 roku – wystąpienie Winstona Churchilla – propozycja utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy-1947 – początek planu Marshalla – pociągnął za sobą konieczność utworzenia regionalnych struktur współpracy międzynarodowej – utworzono Organizacją Europejskiej Współpracy Gospodarczej (1948)-1950 – propozycja… Czytaj dalej

Prawa socjalne w Konstytucji

Prawa socjalne w Konstytucji Ujęcie w Konstytucji niektórych praw obywatela jako efektu powinności państwa wska¬zuje na główne polityczne (zbiorowe) środki ich dochodzenia, np. w ramach odpowiedzialności rządu przed parlamentem czy organów wykonawczych wobec samorządu terytorialnego. Umieszczenie tych praw w Konstytucji… Czytaj dalej

Prawa człowieka

Prawa człowieka, zespół praw i wolności, które przysługują każdemu człowiekowi bez względu na rasę, płeć, język, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie narodowe i społeczne, majątek itp. Prawa człowieka są prawami o charakterze moralnym, zbiorem postulatów domagających się poszanowania wartości najcenniejszych dla… Czytaj dalej

PRAWA I OBOWIĄZKI MAŁŻONKÓW

PRAWA I OBOWIĄZKI MAŁŻONKÓW W kodeksie mamy do czynienia z odesłaniami do ustaw oraz innych aktów normatywnych. Te odesłania sprawiają, że nie mamy sztywnego systemu.Podwójna konkretność – (do konkretnej osoby i w konkretnej sprawie) jest to sprawa indywidualnej osoby, podlega… Czytaj dalej

PRAWNOKARNA OCHRONAPREZYDENTA

PRAWNOKARNA OCHRONAPREZYDENTA. Prezydent jako osobistość życia publicznego, głowa państwa, ze względu na zajmowane stanowisko i pełnione funkcje, ma szczególne predyspozycje, można wręcz powiedzieć naturalne, do stania się celem zamachów przestępnych na najważniejsze z dóbr osobistych jakim jest życie. Motywacje takich… Czytaj dalej

Prawo administracyjne

1. Wyłączenie przedmiotowe w KPA.2. Postępowanie administracyjne.3. Akt administracyjny.4. Formy prawne działania administracji.5. Nadzwyczajne środki prawne.6. Przepisy procedury administracyjnej.7. KPA – regulacje postępowań.8. Stosowanie KPA w ogólnym jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym.9. Podmioty w postępowaniu administracyjnym.10. Właściwość podmiotów orzekających.11. Spory o właściwość.12.… Czytaj dalej

Dewizowe prawo

Dewizowe prawo, ogół przepisów prawnych określających zasady obrotu wartościami dewizowymi w danym kraju. Za wartości dewizowe uznaje się: zagraniczne środki płatnicze (waluty obce), zagraniczne papiery wartościowe (czeki, weksle, akredytywy, akcje, obligacje, książeczki oszczędnościowe i in.) opiewające na waluty obce, złoto… Czytaj dalej