Obrabiarki

Normalizacja posuwów. Wartości posuwu są wyrażone w mm/obr , mm/min. 1)Posuw nominalny f- liczby ciągu R20 (rozwinięte z liczby 1). 2)Posuw teoretyczny ft- to dokładne liczby ciągu obliczone wg wzoru fi=fi-1x = fxi-1 3)Posuw efektywny fe (Pe)- posuw wyrażony w… Czytaj dalej

Mechanika – zagadnienia

Wielkości opisujące pracę P: 1)Wysokość podnoszenia P: H = [(p2 – p1)/] + z + [(c22 – c12)/2g] 2)Moc dostarczona do napędu P: Nd = Nelel jest mocą pobieraną przez P na wale lub sprzęgle 3)Moc użyteczna P: Nu =… Czytaj dalej

Podstawy konstrukcji maszyn

Połączenia: Połączenia części maszyn dzieli się na nierozłączne, w których części złączone lub łączniki (części łączące) ulegają uszkodzeniu przy rozłączaniu połączenia, oraz rozłączne, które można rozłączać i łączyć ponownie bez uszkodzenia części łączonych i łączników.Do najczęściej spotykanych połączeń nierozłącznych należą… Czytaj dalej

Podstawy mechaniki

Mechanika jest nauką o ruchu ciał materialnych oraz o wzajemnym oddziaływaniu mechanicznym tych ciał. Ruch jest najprostszym i najczęstszym ze zjawisk w przyrodzie. Przez ruch rozumiemy zmianę położenia ciała materialnego względem innych ciał materialnych, które wzajemnego położenia nie zmieniają, czyli… Czytaj dalej

Stańda

Sprawność W: 1) wolumetryczna (objętościowa) V = Vt /Vs W wyniku przeciekania pewnej ilości gazu ze strony tłocznej na ssawną przez istniejące szczeliny powstają straty zależne od wielkości szczeliny miedzy wirnikiem a obudową oraz od różnicy ciśnień na zewnętrznym i… Czytaj dalej

Turbina

Bilans T i TZ: Bilans Energetyczny T sporządza się w odniesieniu do zużycia strumienia ciepła przez T będącego różnicą między ciepłem doprowadzonym do zespołu turbinowo-prądnicowego w jednostce czasu a użytecznym ciepłem odprowadzonym w jednostce czasu. Strumień ciepła doprowadzony podczas badanego… Czytaj dalej

Bilans energetyczny

Bilans energetyczny KP obliczony i zestawiony na podstawie przeprowadzonego pomiaru podaje stopień wykorzystania ciepła wytworzonego ze spalania określonej ilości paliwa oraz bezwzględne i procentowe ilości ciepła nie wykorzystanego, traconego bezpowrotnie. QB [+Qw +Qp]=QM+Sw+Sn+Spo+Sżg+Sodm+Sr. [Qw = Mwiz oraz Qp = Vp… Czytaj dalej

Biomechanika

1) Skalar: wartość – masa, czasWektor: wielkość – kierunek, zwrot, punkt przyczepienia, siła, droga, pęd Statyka – bada zależności między siłami gdy ciało jest w spoczynku Kinematyka-zmiana wzajemności położenia-ruch bez wyjaśnienia jego przyczyn Dynamika-wyjaśnia jego przyczyny Siła-wzajemne oddziaływanie na siebie… Czytaj dalej

Mechanika – zagadnienia

Ciało ma pewną imp. Jeśli przyłożymy do dwóch punktów ciała napięcie to popł. prąd. Wielkość tego prądu zależy od wielu czynników (zmęczenie, wielkość elektrod, siłaich nacisku itd.). Imp. ciała składa się z: 1) imp. naskórka 2) impedancja tkanek wewn. Ad2-… Czytaj dalej

Mechanizacja rolnictwa

Mechanizacja rolnictwa – jest to zastępowanie w produkcji rolniczej pracy ręcznej pracą maszyn. Pierwszy etap to wprowadzenie techniki do rolnictwa.Motoryzacja rol – wprowadzenie silników spalinowych i silników do napędu lub uciągu maszyn, zastępowanie siły żywej silnikami spalinowymi.Energetyzacja – wprowadzenie silników… Czytaj dalej