Badania marketingowe – pojęcia

Ankieta audytoryjna –forma pomiaru stosowana na zjazdach ,wykładach gdzie nie można przeprowadzić wywiadów osobistych
Ankieta ogólna polega na rozmieszczeniu kwestionariuszy w miejscu ogólnie dostępnym
Ankieta bezpośrednia polega na rozdaniu przez ankietera kwestionariuszy w określonych miejscach
Panel – w tych samych badaniach wykorzystuje się stały zespół ludzi , którzy uczestniczą w badaniach tego samego lub różnych rodzajów badań wielokrotnie
Omnibus – wielo tematyczne badania ankietowe prowadzone przez agencje badawcze na reprezentatywnej grupie .
Wywiad – dzielimy na indywidualne i grupowe .Posiadają dwie cechy
– stopień standaryzacji wywiadu
– stopień głębokości wywiadu
Proste standaryzowane – instrumentem pomiaru jest kwestionariusz z wyskalowanymi odpowiedziami
Pogłębione standaryzowane – mogą być prowadzone z jednym respondentem lub z grupami metodami projekcji .
Proste niestandaryzowane osoba prowadząca wywiad ma dużą swobodę w zadawaniu pytań i ich modyfikacji
Pogłębione niestandaryzowane to rozmowa , której cele jest zebranie danych dotyczących bezpośrednio osoby badanej .dominują w niej pytania pośrednie
Metody projekcji
– Met. skojarzeń ( swobodnych, kontrolowanych)
– Met uzupełnień ( zadań , krótkich odpowiedzi )
– Met. konstrukcji
– Met wyobrażeń
Elastyczność cenowa popytu ( zmiana popytu do ceny)
Elastyczność dochodowa ( zmiana popytu do dochodu )
Elastyczność mieszana ( zmiana popytu do substytutu )
Metoda podobieństw pozwala na uporządkowanie badanych obiektów w przestrzeni .Punktem wyjścia jest dobór obiektów i cech ze względu na które chcemy uporządkować przestrzeń ( Wzór przedstawia liczbę badanych cech i wartości rangowe poszczególnych cech dwóch porównywanych obiektów )
Metoda dendrytowa – pozwala na liniowe i nie linowe uporządkowanie obiektów , istotą jest płaszczyznowe odwzorowanie punktów przestrzeni wielowymiarowej , tak aby suma odległości między punktami była jak najmniejsza . Odwzorowanie jest graf wspólnie nie zamknięty
Metoda prawa grawitacji Reillego pozwala badać zależności między popytem a podażą i wybór trafnej lokalizacji sieci detalicznej ( liczba ludności , odległość między miastami , siła atrakcyjności z jaką miasta przyciągają kupujących )
Metoda skalowania ( rangowanie cech produktu )
– skalowanie to przyjęcie pewnych rozpiętości ocen
– rangowanie to przypisanie danej ocenie konkretnej jej wartości
– normalizacja polega na przeskalowaniu rozpiętości ocen z przedziałów węższych na przedział szerszy .
Konceptualizacja problemu polega na werbalnym wyrażeniu problemu w postaci szeregu pojęć opisujących problem .
Operacjonalizacja jest procesem przetworzenia tych pojęć w sposób pozwalający na dokonanie pomiarów obiektu badań
Dane pierwotne to te które są zbierane specjalnie w celu rozwiązania danego problemu , otrzymywane w wyniku badań terenowych , przy użyciu technik obserwacyjnych .
Dane wtórne istnieją już w momencie projektowania zadań .Są danymi które pochodzą ze źródeł zewnętrznych i wewnętrznych `
Badania marketingowe ( wyczerpujące i niewyczerpujące ) Pierwsze z nich obejmują wszystkie elementy zbiorowości generalnej drugie natomiast są oparte o wylosowaną z populacji generalnej próbę .
Badania marketingowe ( jakościowe i ilościowe ) Ilościowe mają na celu wyjaśnienie związków pomiędzy zmiennymi Jakościowe ich zadaniem jest interpretacja danych
Projekty badań marketingowych dzielimy na ( rozpoznawcze , opisowe i przyczynowe
– rozpoznawcze maja na celu rozpoznanie problemu , jak radzą sobie z tym inne firmy , analizę nowego produktu lub rynku za pomocą analiz danych wtórnych .
– opisowe stworzenie obrazu sytuacji , badanie nasilających się zjawisk ( kto najczęściej kupuje daną markę )
– przyczynowe to odkrycie związków przyczynowo skutkowych między zjawiskami
Metody doboru próby
– losowe
– nielosowe szybko przeprowadzane , stosuje się je na ogół
Do określenia próby potrzebna jest ( struktura populacji generalnej , odchylenie standardowe , wiarygodność badania )
Dobór losowy ( prosty , systematyczny , warstwowy , zespołowy , wielostopniowy i wielofazowy
– prosty wystepuje z zwracaniem i bez zwracania jest najbardziej charakterystycznym sposobem doboru losowego
– systematyczny musimy określić liczebność populacji generalnej
– warstwowy podział populacji tak aby składała się z jednostek nas interesujących
– zespołowy z populacji losuje się grupy jednostek wyodrębnione z tej populacji w których znajdują się jednostki nas interesujące
– wielostopniowy podział populacji grupy różnych rzędów
– wielofazowy losowanie w kilku fazach
Procedury doboru nielosowego
– kosztowy ,trzeba ustalić strukturę populacji generalnej
– jednostek typowych cech jednostki , natężenie . odrzuca się osoby które odróżniają się od ogółu
– przez eliminację , tak trzeba dobrać próbę aby wyeliminować jednostki nietypowe
– celowy , ze względu na cel badania wybiera się osoby posiadające cechy ważne ze względu na cel badania
– przypadkowy , każda osoba ma szansę wejścia do próby
Metody postępowania konsumenta na rynku
– odczucie potrzeby ( zidentyfikowanie potrzeby jest sygnałem dla nabywcy )
– zaspokojenie
– ocena wariantów zaspokojenia
– Etapy oceny rozważenie cech użytkowych , koszt jaki musimy ponieść aby każdy z wariantów uzyskać
Selektywność rynku wiąże się z wyodrębnieniem nabywców ze względu na cechy i atrybuty produktów interesujące nabywców
Szczegółowe obszary Badań Marketingowych , klasyfikacja związana z funkcjami
– opisowe proces poznawania zjawiska
– wyjaśniające identyfikują związki przyczynowe między zjawiskami
– prognostyczne kształtowanie się zjawisk w przyszłości
– innowacyjne zidentyfikowanie nowych potrzeb , idei , możliwości
– kontrolne