Konsumpcja a marketing

Dlaczego cenowa elastyczność popytu na rynku instytucjonalnym jest z reguły mniejsza (popyt jest bardziej sztywny) niż na rynku konsumpcyjnym?
Cenowa elastyczność popytu jest na rynku instytucjonalnym z reguły mniejsza ze względu na średnio i długookresową zależność popytu na środki produkcji od stosowanych technologii wytwarzania zawartych wcześniej kontraktów na dostawę wytwarzanych produktów itp. Konsument w odróżnieniu od firm-nabywców, ma większe możliwości rezygnacji z zakupu określonych produktów lub ich zastępowania innymi wobec wzrostu ich cen.
Co to są postawy konsumentów: daj przykłady: jakie znaczenie ma ich badanie i znajomość dla marketingu?
Postawy są to pozytywne lub negatywne, utrwalane poglądy jednostek lub segmentów, konsumentów dotyczące właściwości produktów. marek, firm, miejsc zakupu itd. W latach 80-tych obserwowało się zmianę postawy polskich konsumentów wobec produktów krajowych i zagranicznych. Badanie i znajomość tych postaw pozwala na przygotowanie odpowiedniej strategii marketingowej w oparciu o postawy danych segmentów konsumentów.
Jaki jest związek między segmentacją rynku i poszukiwaniem rynków docelowych?
Segmentacja rynku pozwala na określenie rynków docelowych, gdyż w rynku docelowym może zawierać się kilka segmentów do siebie podobnych zgłaszających zapotrzebowanie na podobny towar.
Jak brzmi i jakie ma znaczenie dla marketingu reguła \”20-80\”?
20% nabywców określonego produktu nabywa 80% danego produktu np. 20% nabywców paliwa nabywa 80% paliwa w Polsce.
Jakie są podobieństwa między produktami rutynowymi i FMCG?
Są to produkty o niskiej cenie, mają szybką rotację, nie potrzebują namysłu przy zakupie, często są kupowane.
Kto to są liderzy opinii; cechy osobowe; znaczenie dla marketingu; tworzenie list adresowych?
Osoby, które szczególnie oddziałują na opinie osób ze swego najbliższego otoczenia o produktach, markach, sposobach zaspokajania potrzeb. Osoby te określić można jako doradców, mini ekspertów w otoczeniu konsumentów. Listy adresowe służą często do konkursów promocyjnych organizowanych przez firmy np. przez producentów samochodów, w których jak wykazuje doświadczenie biorą chętnie udział właśnie liderzy opinii jako aktywni konsumenci.
Co to są grupy (jednostki) aspiracyjne; daj przykłady; znaczenie dla marketingu?
Są to grupy, które maja wpływ na konsumenta, co prawda nie należą do nich, lecz się na nich wzorują, przejmują one wzorce postępowania i postawy, hierarchie wartości, style życia. Tak np. dla młodzieży grupą aspiracyjną są często sportowcy czy też osobowości filmu, muzyki. Doświadczenie, badania marketingowe wykazują, że zwłaszcza w przypadku zakupów problemowych o dużym znaczeniu dla gosp. domowego decyzje nabywcze podejmowane są etapami i zbiorowo w gronie członków gosp. domowego.
Daj przykłady kryteriów segmentacji rynku (zmiennych segmentacyjnych)?
ekonomiczne: dochód, zawód, wykształcenie, stan posiadania gosp. domowego,
demograficzne: płeć, wiek, wielkość i etap cyklu życia gospod. domowego,
psychospołeczne, kulturowe: dokonuje się podziału nabywców na różne grupy pod względem przynależności do klasy społecznej, stylu życia lub cech narodowościowych.
Daj przykłady przemian dokonujących się współcześnie w hierarchii wartości konsumentów; czy biznes może mieć z tego korzyści?:
Dokonują się nieustannie przemiany w hierarchii wartości konsumentów w krajach rozwiniętych a także w Polsce. Biznes może mieć jak najbardziej z tego korzyści, chociażby wzrost znaczenia zdrowia, smukłej sylwetki, atrakcyjnego wyglądu jako wartości stwarza szansę dla biznesu. Zwiększa popyt na sprzęt sportowy, turystyczny, na odpowiednie usługi: kursy, ćwiczenia sportowe, zdrową i dietetyczną żywność itp.
Teoria potrzeb Maslowa przybiera formę piramidy; dlaczego?
Maslow twierdził, że potrzeby człowieka tworzą hierarchię i są zaspokajane kolejno- od najpilniejszych do mniej pilnych, Koncepcję swoją przedstawił obrazowo w formie \”piramidy potrzeb\”
Czym głównie różni się promocja na rynku konsumpcyjnym i instytucjonalnym?:
Na rynku konsumpcyjnym jest większa skala promocji, większa rola środków masowego przekazu a na rynku instytucjonalnym reklama adresowana jest do nabywców i fachowców, reklama ma charakter informacyjny, zawiera opis techniczny produktu, jego parametry ekonomiczne, sprzedaż często na podstawie opisu produktów, np. katalogu.
Jakimi korzystnymi cechami powinien charakteryzować się rynek docelowy?:
Powinien posiadać odpowiednią wielkość, powinien pozwolić na określenie przewidywanego wzrostu sprzedaży, powinien być jednolity, czyli zgłaszać zapotrzebowanie na ten sam produkt, powinien być dostosowany do możliwości technicznych i finansowych firmy.
Jakie korzyści uzyskać może firma stosując strategię segmentacji rynku?:
Pozwala precyzyjnie określić zróżnicowanie potrzeb nabywców i motywów dla których kupują oni dany produkt, trafnie ocenić atuty i słabości firmy, bardziej efektywnie ulokować środki przeznaczone na marketing.
Jakie znaczenie może mieć teoria potrzeb Maslowa dla marketingu?:
Wraz ze wzrostem zamożności i kultury społecznej rośnie w hierarchii potrzeb znaczenie potrzeb ponadpodstawowych, wynika stąd dyrektywa dla marketingu- należy tak kształtować promocję i inne elementy mixu marketingowego, by mogły one zaspokoić potrzeby wyższego rzędu.
Co to jest \”dysonans pozakupowy\”?
Konflikt psychiczny konsumenta wynikający z niepewności co do trafności wyboru i decyzji o zakupie danego produktu. Dysonans ten wynika stąd, że wybrany i nabyty przez konsumenta produkt ma co prawda oczekiwane zalety, ma też najczęściej pewne wady w porównaniu z produktami z których
Co to są motywy postępowania konsumentów: znaczenie dla marketingu znajomości (badania) tych motywów – potrzeby odczuwane dostatecznie intensywnie, by skłonić jednostkę do poszukiwania sposobów ich zaspokajania, W marketingu przyjmuje się że motywem postępowania konsumentów na rynku jest każda przyczyna dla której konsument dokonuje wyboru rynkowego zakupu, określonej marki, określonej odmiany , wyboru miejsca, czasu i warunków zakupu. Znajomość hierarchii wartości i jej przemian w różnych segmentach marketingu może być postawa do kształtowaniazrezygnował.