Prace, ściągi, wypracowania, liceum, gimnazjum
Cytat: Zazwyczaj medycyna jest sztuką czasu. Owidiusz
Nawigacja

Strona Główna Strona Główna
Reklama Ćwiczenia z matematyki
Reklama Reklama
Reklama Tanie telefony GSM!
Szukaj Szukaj
Prace Prace
Linki Linki
Plagiat Plagiat
Biblioteka Biblioteka
Cytaty Cytaty
Maksymy Maksymy
Przysłowia Przysłowia
Odmiany słów Odmiany słów
Popularne błędy językowe Popularne błędy
Prasówki, krótkie informacje na WOS Prasówki WOS
Dodaj prace Dodaj prace
Hosting zdjęć Hosting zdjęć
Darmowe aliasy www.ofu.pl Aliasy bez reklam
Kontakt reklama Kontakt reklamowy

Słowniki

Słownik angielsko - polski i polsko - angielski Słownik, tłumacz
Słownik angielsko - polski i polsko - angielski Słownik en-pl
Słownik niemiecko - polski i polsko - niemiecki Słownik de-pl

Język polski

Dodaj prac Antyk i Biblia
Średniowiecze Średniowiecze
Renesans Renesans
Barok Barok
Oświecenie Oświecenie
Romantyzm Romantyzm
Pozytywizm Pozytywizm
Młoda Polska Młoda Polska
Młoda Polska XX lecie
Współczesność Współczesność
Język polski - inne Język polski - inne
Matura Matura

Inne Języki

Język angielski Język angielski
Popularne zwroty w języku angielskim Język angielski - idiomy
Język angielski Język niemiecki

Inne przedmioty

Architektura Architektura
Architektura Biologia
Budownictwo Budownictwo
Chemia Chemia
Ekonomia Ekonomia
Filozofia Filozofia
Finanse Finanse
Fizyka Fizyka
Geografia Geografia
Historia Historia
Informatyka Informatyka
Integracja europejska Integracja europejska
Marketing Marketing
Matematyka Matematyka
Mechanika Mechanika
P.O P.O
Pedagogika Pedagogika
Prawo Prawo
Psychologia Psychologia
Rachunkowość Rachunkowość
Socjologia Socjologia

Mapa prac Mapa prac

Zobacz
Ostatnie prace
Życie we francuskim ...
Przemiana Marka Wini...
Lektura "Antygona" -...
Szkółka niedzielna -...
Czy życie na Ziemi j...
"Pan Wołodyjowski" H...
List do Ojca Święteg...
Jak wyobrażam sobie ...
Podaj przykłady komi...
Stajesz się odpowied...
Plan wydarzeń lektur...
Charakterystyka poró...
Porównaj "Bogurodzic...
Moje spotkanie z Duchem

Nowość!
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

Ewidencja akcji u emitenta i akcjonariusza.
Akcja – dokument stwierdzający udział jego posiadacza w kapitale spółki akcyjnej. Wraz z nabyciem akcji jej nabywca nabywa prawa do: udziału w zyskach spółki akcyjnej (dywidenda), części majątku spółki w przypadku jej likwidacji, prawo do głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i innych przywilejów, które przewiduje statut spółki.
Akcja określana jest jako papier wartościowy o zmiennym dochodzie, który zależny jest od wielu rzeczy, m.in.: wielkości wypracowanego zysku przez spółkę oraz od przyjętych zasad jego podziału.
Akcje można zakupić na rynku pierwotnym lub wtórnym. Zakup na rynku pierwotnym polega na nabyciu akcji bezpośrednio od emitenta, na wtórnym natomiast akcje kupuje się na giełdzie. W ramach rynku pierwotnego wyróżniamy obrót publiczny i adresowany. Publiczny przeznaczony jest do szerokiego grona nabywców, natomiast adresowany do określonego grona.
W obrocie akcjami wyróżniamy 3 rodzaje cen:
a) nominalna (cena, która widnieje na akcji); b) emisyjna (po której sprzedawane są akcje na rynku pierwotnym. Może być ona wyższa, ale nie niższa od nominalnej).
c) rynkowa (po której dokonuje się obrotu akcjami na giełdzie).
Wycena nabytych akcji.
W ciągu roku obrotowego nabyte akcje księguje się wg ceny nabycia. Jest to cena zakupu powiększona o koszty zakupu (opłaty i prowizje biur maklerskich i banków). Akcje na dzień bilansowy wycenia się wg następujących zasad:
a) akcje uznane jako inwestycje krótkoterminowe wycenia się wg ceny nabycia lub jeżeli nie zniekształca to sytuacji finansowej wg ceny zakupu, nie wyższej jednak od ceny sprzedaży netto. Cena sprzedaży netto to kurs giełdowy ustalony na dzień bilansowy pomniejszony o przewidywane koszty poniesione w związku ze sprzedażą.
b) akcje jako inwestycje długoterminowe na dzień bilansowy wycenia się wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości. Za taką trwałą utratę wartości uznaje się utrzymywanie przez dłuższy czas kursu giełdowego akcji niższego od ceny ich nabycia.
Ewidencja czeków i weksli.
Czekiem nazywamy papier wartościowy o ustalonej przez prawo formie zawierający polecenie dla banku wypłacenia określonej kwoty ze środków wystawcy (posiadacza rachunku w banku). Czeki własne wystawione są przez nas, obce otrzymujemy od kogoś. Wydanie czeku nie jest rejestrowane w księgowości, tylko jego realizacja. Przyjęte czeki obce księguje się jako spłatę należności.
Weksel to bezwarunkowe, pisemne, sporządzone na specjalnym blankiecie zobowiązanie do zapłaty określonej osobie lub okazicielowi pewnej sumy pieniężnej w oznaczonym terminie przez osoby na nim podpisane. Wyróżniamy ... [ Przejdź Dalej ]
Wybierz stronę: «Poprzedni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 12 Następny »

Ocena
Error connecting to mysql