Prace, ściągi, wypracowania, liceum, gimnazjum
Cytat: Wielu z tych, co wyprzedzili swój czas, musieli nań czeka...
»
Nawigacja

Strona Główna Strona Główna
Reklama Ćwiczenia z matematyki
Reklama Reklama
Reklama Tanie telefony GSM!
Szukaj Szukaj
Prace Prace
Linki Linki
Plagiat Plagiat
Biblioteka Biblioteka
Cytaty Cytaty
Maksymy Maksymy
Przysłowia Przysłowia
Odmiany słów Odmiany słów
Popularne błędy językowe Popularne błędy
Prasówki, krótkie informacje na WOS Prasówki WOS
Dodaj prace Dodaj prace
Hosting zdjęć Hosting zdjęć
Darmowe aliasy www.ofu.pl Aliasy bez reklam
Kontakt reklama Kontakt reklamowy

Słowniki

Słownik angielsko - polski i polsko - angielski Słownik, tłumacz
Słownik angielsko - polski i polsko - angielski Słownik en-pl
Słownik niemiecko - polski i polsko - niemiecki Słownik de-pl

Język polski

Dodaj prac Antyk i Biblia
Średniowiecze Średniowiecze
Renesans Renesans
Barok Barok
Oświecenie Oświecenie
Romantyzm Romantyzm
Pozytywizm Pozytywizm
Młoda Polska Młoda Polska
Młoda Polska XX lecie
Współczesność Współczesność
Język polski - inne Język polski - inne
Matura Matura

Inne Języki

Język angielski Język angielski
Popularne zwroty w języku angielskim Język angielski - idiomy
Język angielski Język niemiecki

Inne przedmioty

Architektura Architektura
Architektura Biologia
Budownictwo Budownictwo
Chemia Chemia
Ekonomia Ekonomia
Filozofia Filozofia
Finanse Finanse
Fizyka Fizyka
Geografia Geografia
Historia Historia
Informatyka Informatyka
Integracja europejska Integracja europejska
Marketing Marketing
Matematyka Matematyka
Mechanika Mechanika
P.O P.O
Pedagogika Pedagogika
Prawo Prawo
Psychologia Psychologia
Rachunkowość Rachunkowość
Socjologia Socjologia

Mapa prac Mapa prac

Zobacz
Ostatnie prace
Życie we francuskim ...
Przemiana Marka Wini...
Lektura "Antygona" -...
Szkółka niedzielna -...
Czy życie na Ziemi j...
"Pan Wołodyjowski" H...
List do Ojca Święteg...
Jak wyobrażam sobie ...
Podaj przykłady komi...
Stajesz się odpowied...
Plan wydarzeń lektur...
Charakterystyka poró...
Porównaj "Bogurodzic...
Moje spotkanie z Duchem

Nowość!
Prace: Rachunkowość
Aktywa banku i ich ewidencja
Klasyfikacja aktywów bankowych Ze względu na wagę zagadnienia oraz specyfikę prowadzonej działalności, klasyfikacja aktywów banków znalazła swoje odzwierciedlenie w ustawie z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami). Zagadnieniu temu poświęcony został załącznik Nr 2 do powołanej ustawy, w którym przedstawiono układ obowiązującego banki bilansu (pozycje bilansowe aktywów i pasywów). Z powyższego wynika, że aktywa banków ewidencjonowane wg planów kont opracowanych przez banki, opartych na zasadach wynikających z ustawy o rachunkowości oraz wzorcowego planu kont dla banków (zarządzenie Nr 4/95 Prezesa NBP z dnia 22 lutego 1955 r.), należy grupować i ujmować w bilansie w układzie ściśle określonym załącznikiem do ustawy o rachunkowości. W opracowywanych bilansach banki mają obowiązek ujmowania aktywów w następującym układzie:
Liczba Czytań: 45629
Czytaj

AMORTYZACJA MAJĄTKU TRWAŁEGO
Amortyzacja jest to zmniejszanie się w czasie wartości majątku trwałego przedsiębiorstwa w wyniku jego zużywania się w procesie produkcyjnym (utrata wartości środków trwałych spowodowana ich używaniem i innymi przyczynami). Z punktu widzenia rachunkowości amortyzacja jest traktowana jako wydatek odzwierciedlający tę część majątku trwałego firmy, która została zużyta w ciągu roku. Stanowi ona element kosztów. Amortyzacja nie jest wydatkiem gotówkowym i stanowi podstawowy element nadwyżki finansowej przedsiębiorstwa. Jest uwidoczniona w sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych. Może być traktowana jako źródło finansowania aktywów.
Liczba Czytań: 45505
Czytaj

Amortyzacja srodków trwałych
Aktywa trwałe - zasoby, które w firmie wykorzystywane są przez długi okres takie jak: ziemia, budynki, wyposażenie, zasoby naturalne czy patenty • Te aktywa pomagają w osiąganiu przychodów w dłuższych okresach czasu poprzez wspomaganie produkcji Aktywa rzeczowe - fizyczne jednostki, które można zobaczyć i dotknąć takie jak: ziemia, budynki, środki trwałe, zasoby naturalne
Liczba Czytań: 61393
Czytaj

Pasywa banku i ich struktura
Struktura pasywów banku Stosownie do ustaleń zawartych w załączniku Nr 2 do ustawy o rachunkowości, banki maja obowiązek prezentowania w bilansie pasywów w następującym układzie:
Liczba Czytań: 55975
Czytaj

Podmioty i przedmiot rachunkowości bankowej
Podmioty rachunkowości bankowej Bank – osoba prawna utworzona zgodnie z przepisami ustaw, działająca na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki pieniężne pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym (ustawa). Przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków pieniężnych do sfinansowania kredytów (pośrednictwo finansowe) Rachunkowość – sformalizowany system ewidencji zdarzeń gospodarczych (ukształtowany w procesie rozwoju gospodarczego) z określonymi metodami, zasadami i regułami. Do rachunkowości należy również przetwarzanie danych w celu prezentacji w takiej formie aby ich interpretacja służyła podejmowaniu racjonalnych decyzji. Rachunkowość ma na celu pomiar, rejestrację, grupowanie i interpretację procesów gospodarczych.
Liczba Czytań: 22933
Czytaj

RACHUNEK KOSZTÓW
Rachunek kosztów – proces ustalania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, polegającej na wytwarzaniu wyrobów, świadczeniu usług i wykonywaniu funkcji. Możemy mówić o:
Liczba Czytań: 118184
Czytaj

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA
Ewidencja akcji u emitenta i akcjonariusza. Akcja – dokument stwierdzający udział jego posiadacza w kapitale spółki akcyjnej. Wraz z nabyciem akcji jej nabywca nabywa prawa do: udziału w zyskach spółki akcyjnej (dywidenda), części majątku spółki w przypadku jej likwidacji, prawo do głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i innych przywilejów, które przewiduje statut spółki. Akcja określana jest jako papier wartościowy o zmiennym dochodzie, który zależny jest od wielu rzeczy, m.in.: wielkości wypracowanego zysku przez spółkę oraz od przyjętych zasad jego podziału.
Liczba Czytań: 37581
Czytaj

Rachunkowość
Kapitał-kategoria finansowa, ekonomiczna, znaczenie makroekonomiczne. Podmiotowe ujęcie kapitału: k. bankowy; przedsiębiorstwa; funduszy powierniczych; ludzki (nie jest ujęciem podmiotowym). Kapitał przedsiębiorstwa-[źródła finansowania aktywów (kapitał w przeds.)]; wartość posiadająca zdolność do wzrostu (uzyskuje tę zdolność w procesie inwestowania); występuje w postaci finansowej (pasywa); jako kapitał rzeczowy musi mieć swoją wycenę pieniężną (aport)
Liczba Czytań: 34575
Czytaj
Copyright www.esciagi.info © 2006 - 2011 Kontakt | Regulamin korzystania z serwisu