Prace, ściągi, wypracowania, liceum, gimnazjum
Cytat: Życie nasze ma dwa dzieciństwa, ale nie ma dwóch wiosen. ...
Nawigacja

Strona Główna Strona Główna
Reklama Ćwiczenia z matematyki
Reklama Reklama
Reklama Tanie telefony GSM!
Szukaj Szukaj
Prace Prace
Linki Linki
Plagiat Plagiat
Biblioteka Biblioteka
Cytaty Cytaty
Maksymy Maksymy
Przysłowia Przysłowia
Odmiany słów Odmiany słów
Popularne błędy językowe Popularne błędy
Prasówki, krótkie informacje na WOS Prasówki WOS
Dodaj prace Dodaj prace
Hosting zdjęć Hosting zdjęć
Darmowe aliasy www.ofu.pl Aliasy bez reklam
Kontakt reklama Kontakt reklamowy

Słowniki

Słownik angielsko - polski i polsko - angielski Słownik, tłumacz
Słownik angielsko - polski i polsko - angielski Słownik en-pl
Słownik niemiecko - polski i polsko - niemiecki Słownik de-pl

Język polski

Dodaj prac Antyk i Biblia
Średniowiecze Średniowiecze
Renesans Renesans
Barok Barok
Oświecenie Oświecenie
Romantyzm Romantyzm
Pozytywizm Pozytywizm
Młoda Polska Młoda Polska
Młoda Polska XX lecie
Współczesność Współczesność
Język polski - inne Język polski - inne
Matura Matura

Inne Języki

Język angielski Język angielski
Popularne zwroty w języku angielskim Język angielski - idiomy
Język angielski Język niemiecki

Inne przedmioty

Architektura Architektura
Architektura Biologia
Budownictwo Budownictwo
Chemia Chemia
Ekonomia Ekonomia
Filozofia Filozofia
Finanse Finanse
Fizyka Fizyka
Geografia Geografia
Historia Historia
Informatyka Informatyka
Integracja europejska Integracja europejska
Marketing Marketing
Matematyka Matematyka
Mechanika Mechanika
P.O P.O
Pedagogika Pedagogika
Prawo Prawo
Psychologia Psychologia
Rachunkowość Rachunkowość
Socjologia Socjologia

Mapa prac Mapa prac

Zobacz
Ostatnie prace
Życie we francuskim ...
Przemiana Marka Wini...
Lektura "Antygona" -...
Szkółka niedzielna -...
Czy życie na Ziemi j...
"Pan Wołodyjowski" H...
List do Ojca Święteg...
Jak wyobrażam sobie ...
Podaj przykłady komi...
Stajesz się odpowied...
Plan wydarzeń lektur...
Charakterystyka poró...
Porównaj "Bogurodzic...
Moje spotkanie z Duchem

Nowość!
Prace: Prawo
Budżet państwa
Postępowanie w Sejmie z projektem ustawy budżetowej p. nr 80 Według ustawy z 1991 r. - Prawo budżetowe - "budżetem państwa jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki państwa, uchwalany przez Sejm na okres roku kalendarzowego w formie ustawy, która ma zapewnić realizację założeń polityki społeczno-gospodarczej państwa przyjętych przez Sejm". Wyjątkowo tylko Rada Ministrów może wnieść pod obrady Sejmu projekt prowizorium budżetowego na krótszy okres.
Liczba Czytań: 5919
Czytaj

CENTRALNE ORGANY ADMINISRTACJI
PREZYDENT: jest najwyższym przedstawicielem RP, w stosunkach wew.i zew. Stoi on na straży suwerenności, bezpieczeństwa i niepodzielności jego terytorium.Zaliczany do organów władzy wykonawczej.Ma prawo rozwiązania sejmu,bierze udział w procesie ustawodawczym,, powołuje sędziów. Jest reprezentantem państwa w stosunkach zewnętrznych: -ratyfikowanie i wypowiadanie umów międzynarodowych, -mianowanie i odwoływanie pełnomocnych przedstawicieli RP w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych, -przyjmowanie listów uwierzytelniających i odwołujących akredytowanych przy nim przedstawicieli dyplomatycznych innych panstw i org.miedzynarod.
Liczba Czytań: 20389
Czytaj

Charakterystyka cywilnego kodeksu austriackiego z 1811
Intensywne prace kodyfikacyjne nad prawem cywilnym w Austrii prowadzone były od czasów Marii Teresy jednak tylko w niewielkiej części zrealizowane zostały za jej następcy Józefa II, który ogłosił w 1787 roku pierwszą część projektu kodeksu, opracowaną przez Jana Hortena, obejmującą prawo osobowe, jako tzw. Kodeks Józefiński (Josephinisches Gesetzbuch). Natomiast w roku 1797 pod kierownictwem wybitnego znawcy prawa natury Karola v.Martini został opracowany projekt kodyfikacji cywilnej pod nazwą Kodeksu cywilnego zachodniogalicyjskiego
Liczba Czytań: 18980
Czytaj

Co to takiego zobowiązanie
-jest to stosunek prawny, w którym jedna osoba (wierzyciel) może zadać od drugiej (dłużnika) świadczenia, a ta ostatnia powinna to świadczenie spełnić *podmiotami zobowiązania są wierzyciel oraz dłużnik, wyjątkowo do stosunku zobowiązaniowego może być włączona osoba "3"; muszą oni być w zasadzie w chwili powstania zobowiązania zindywidualizowani (ewentualnie musi być wskazany sposób, który pozwoli określić osobę wierzyciela w przyszłości - najpóźniej w chwili spełnienia świadczenia przez dłużnika)
Liczba Czytań: 14276
Czytaj

Czym jest internet w świetle obowiązujących przepisów prawa
Internet jest to pewna ilość sieci lokalnych (LAN) połączonych w jedną wspólną sieć. Słowo to napisane wielką literą (Internet) oznacza ogólnoświatową sieć komputerową, będącą połączeniem tysięcy sieci lokalnych z całego świata.
Liczba Czytań: 17526
Czytaj

Deficyt
Czyn niedozwolony - wyrządzenie szkody, za którą ustawa czyni kogoś odpowiedzialnym. Delikt - czyn niedozwolony (art. 415 k.c.) "kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia". Odpowiedzialność deliktowa dotyczy szkody wyrządzonej czynem własnym a nie innej osoby. Udowodnienie winy sprawcy ciąży na poszkodowanym. Oprócz winy poszkodowany musi wykazać szkodę i związek przyczynowy pomiędzy działaniem sprawcy a uczynioną szkodą. Przy tej odpowiedzialności poszkodowany i podmiot odpowiedzialny za szkodę pozostają w stosunku zobowiązaniowym - samoistnym (obligacyjnym), w którym poszkodowany ma prawo do odszkodowania, a podmiot wyrządzający szkodę - obowiązek jej naprawienia. Tego rodzaju odpowiedzialność opiera się na trzech zasadach: winy, ryzyka i słuszności. 1. na zasadzie winy (art. 415) - zawinione działanie sprawcy zobowiązuje go do naprawienia szkody.
Liczba Czytań: 5357
Czytaj

Dewizowe prawo
Dewizowe prawo, ogół przepisów prawnych określających zasady obrotu wartościami dewizowymi w danym kraju. Za wartości dewizowe uznaje się: zagraniczne środki płatnicze (waluty obce), zagraniczne papiery wartościowe (czeki, weksle, akredytywy, akcje, obligacje, książeczki oszczędnościowe i in.) opiewające na waluty obce, złoto lub platynę (w sztabkach), a także krajowe środki płatnicze i papiery wartościowe, jeśli podlegają wywozowi lub przywozowi z kraju bądź do kraju.
Liczba Czytań: 10254
Czytaj

Doktryna państwa i ustroju według Arystotelesa
Arystoteles – grecki filozof uczeń Platona żyjący w latach 384 – 322 p.n.e. Był zwolennikiem opartej na doświadczeniu mądrości. Uważał, że jedynie rzetelna obserwacja może stać się źródłem wiedzy. Formom myślenia i regułom wnioskowania poświęcał wiele uwagi.
Liczba Czytań: 20914
Czytaj
Strona 2 z 23 < 1 2 3 4 5 > >>
Copyright www.esciagi.info © 2006 - 2011 Kontakt | Regulamin korzystania z serwisu